عملکرد شرکت های بیمه در سال 99

بیمه مرکزی در گزارش خود نوشت: مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود ۶/۸ و ۲/۴ هزار ميليارد تومان است. تغییرات حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود ۴/۳۱ و ۲/۱۲ درصد رشد بوده است بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث “نسبت خسارت” (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد)در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد، چرا که با گذشت تنها ۲ ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته و تا پایان سال وصول خواهند شد. با این وجود، آمار نسبت خسارت در شرکتها و رشته های بیمه در این مدت به شرح زیر است:

نسبت خسارت بازار با ۳/۸ واحد کاهش (در مقايسه با دو ماهه اول سالقبل) به ۷/۴۸ درصد رسیده است. شایان ذکر است در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمي‌شود.

۵ رشته‌ اعتبار، هواپیما، درمان، حوادث راننده و پول (به ترتیب با حدود ۴/۷۵۳، ۸/۱۳۷، ۷/۱۲۶، ۷/۵۹ و ۳/۵۶ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند و پس از آن، نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل با ۴۶ درصد قرار دارد که پائین تر از سطح بازار بیمه است.

نسبت خسارت ۱۳ شركت بيمه: نوین، سامان، رازی، ملت، پارسیان، سینا، میهن، دانا، سرمد، کوثر، حافظ، آرمان و دی بالاتر ازسطح بازار بيمه بوده (بین ۵۱ تا ۲/۳۷۴ درصد) که بیشتر متأثر از عملکرد رشته درمان (البته در دو شرکت بیمه آرمان و حافظ به ترتیب به واسطه عملکرد بیمه باربری و شخص ثالث-مازاد) می باشد و پس از آن نسبت خسارت شرکت بیمه آسیا با ۴۵ درصد قرار گرفته که پائین تر از سطح بازار بیمه بوده است. سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه، به ترتیب حدود ۲/۶۷ و ۱/۷۵ درصد بوده اس در بررسی سهم شرکتهای بیمه در بازار، ۸ شركت‌ بيمه به ترتیب: ايران ۸/۳۲ %، آسیا ۵/۱۰ %، دانا ۶/۸%، پاسارگاد ۱/۷ %، معلم ۷/۶ %، البرز ۹/۴ %، پارسیان ۷/۴ % و کوثر ۹/۳ % در مجموع ۳/۷۹ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و ۷/۲۰ درصد مابقی حق بیمه، توسط ۱۹ شرکت بیمه دیگر تولید شده است سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، زندگی و درمان به ترتیب ۳۹، ۱۸ و ۶/۱۳ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است..