بخشودگی جرايم بیمه ای موتورسيکلت ها از اول تير تا پايان شهريور ماه سال جاری

بخشودگی جرايم بیمه ای موتورسيکلت ها از اول تير تا پايان شهريور ماه سال جاری

"با اعلام رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگي جرايم موتورسيکلت ها از اول تير تا پايان شهريور ماه سال جاری، صندوق خسارات بدنی نیز از راکبین موتور سیکلت ها در خواست کرد ازین فرصت استفاده کنند."

علي جباري مديرعامل صندوق در آستانه يکم تير و آغاز اجراي طرح بخشودگي جرايم ديرکرد تمديد بيمه نامه شخص ثالث اظهار داشت: صندوق در دوره های زماني مشخص با بهره گيری از ظرفيت های قانون بيمه شخص ثالث در جهت گسترش فرهنگ بيمه گري و بيمه پذيری، طرح بخشودگي جرايم ديرکرد تمديد بيمه نامه شخص ثالث را اجرايي مي کند. لذا در اين راستا با پيشنهاد صندوق و موافقت اعضاي مجمع عمومی، بيمه مرکزی و هيات نظارت صندوق جرائم مربوط به نداشتن بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت ها و ماشين آلات کشاورزي سراسر کشور از تاريخ اول تير ماه يک هزار و سيصدو نود و نه به مدت سه ماه بخشيده شده است.

مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور در ادامه با دعوت از راکبين موتورسيکلت ها براي بهره مندي از فرصت بخشودگي جرايم افزود: يک فرصت مناسب ايجاد شده است تا با همکاري صندوق و صنعت بيمه کشور؛ موتورسيکلت ها و ماشين آلات کشاورزي فاقد بيمه نامه بتوانند از بخشودگي جريمه استفاده کنند که اين کار يک حرکت ملي براي کاهش سهم وسايل نقليه فاقد بيمه نامه است .